Entrevista a Sylvain Connac - Université de Montpellier Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Comunicació Educativa Année : 2022

Entrevista a Sylvain Connac

Résumé

Entrevista al Dr. Sylvain Connac, màxim referent de les pedagogies cooperatives, professor titular de la Universitat Paul Valéry de Montpeller, i investigador en Ciències de l’Educació en el grup de recerca LIRDEF. L’investigador francès precisa què són les pedagogies cooperatives, les compara amb l’aprenentatge cooperatiu que s’aplica en el sistema educatiu català i detalla el funcionament d’una classe cooperativa. A la vegada, trenca amb idees preconcebudes sobre el treball cooperatiu: incideix en la individualitat; apunta sobre voluntarietat en el fet de cooperar; marca l’ús del grup cooperatiu com una eina més, i no pas com l’única; distingeix treball en grup, treball de grup, treball en equip i treball d’equip; aporta noves situacions d’ensenyament-aprenentatge com l’ajuda, l’ajuda mútua, la tutoria o per fer col·lectiu com els debats amb finalitats democràtiques i filosòfiques (DVDP); i diferencia cooperació de col·laboració en l’aprenentatge. En definitiva, Connac va més enllà del treball en grup cooperatiu i amplia el camp d’acció dels mètodes cooperatius a l’abast. A més, valora si cooperar és un valor o no ho és, si ha de ser un mitjà o una finalitat en la seva aplicació a l’aula, i s’endinsa en la pandèmia de la covid-19 i en el fet de si és possible cooperar virtualment. Finalment, aporta línies de futur i valora si la cooperació a les aules estarà més present en el 2030.

Domaines

Education

Dates et versions

hal-03561921 , version 1 (08-02-2022)

Identifiants

Citer

Albert Irigoyen, Sylvain Connac. Entrevista a Sylvain Connac. Comunicació Educativa, 2022, 34, pp.7-51. ⟨10.17345/comeduc20217-51⟩. ⟨hal-03561921⟩
53 Consultations
0 Téléchargements

Altmetric

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More