Arrêt de service programmé du vendredi 10 juin 16h jusqu’au lundi 13 juin 9h. Pour en savoir plus
Accéder directement au contenu Accéder directement à la navigation
Ouvrage (y compris édition critique et traduction)

El departament: una institució de la República Francesa

Résumé : Els departaments es troben al cor de l'entramat territorial de França des de la Revolució francesa. Encara que la creació de les regions va obrir un important debat sobre la seva existència, a l'actualitat l'oposició entre departaments i regions sembla superada. Avui, a França, el debat sobre l'organització territorial de l'Estat respon a l'emergència de nous interrogants derivats dels processos d'integració urbana que està vivint el continent europeu i, en particular, a l'interrogant de com es pot reorganitzar l'Administració local francesa per reforçar-la davant la competència de les grans metròpolis europees.
Type de document :
Ouvrage (y compris édition critique et traduction)
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [41 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://hal.umontpellier.fr/hal-02641181
Contributeur : Odile Hennaut Connectez-vous pour contacter le contributeur
Soumis le : jeudi 28 mai 2020 - 16:06:06
Dernière modification le : lundi 11 octobre 2021 - 13:24:44

Fichier

NEGRIER-82-El departament-4882...
Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte

Licence


Distributed under a Creative Commons Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification 4.0 International License

Identifiants

  • HAL Id : hal-02641181, version 1

Collections

Citation

Emmanuel Négrier, Fabien Nicolas. El departament: una institució de la República Francesa. El Centre per a la Innovació Local de la Direcció d’Estudis i Prospectivade l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelo; Institutde Ciències Polítiques i Socials (ICPS). DIBA - Col·lecció_EstudisSèrie_Govern Local, 18, 81 p., 2010, Diputació de Barcelon, 978-84-9803-443-1. ⟨hal-02641181⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

20

Téléchargements de fichiers

26