Arrêt de service programmé du vendredi 10 juin 16h jusqu’au lundi 13 juin 9h. Pour en savoir plus
Accéder directement au contenu Accéder directement à la navigation
Ouvrage (y compris édition critique et traduction)

Ulusal Kültürlerin Sonu mu? Çeşitlilik Sınavında Kültür Politikaları

Résumé : Ulusal kültür politikaları her ülkede kendine özgü bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ama şekli ne olursa olsun, ulusal kültür politikalarının karşısındaki en önemli sorun, küreselleşmeyle kurduğu ilişki biçimidir. Küreselleşme ile kültür arasındaki ilişki konusunda iki karşıt görüş mevcuttur. Bölgesel kimliğin önemini savunan birinci görüşe göre, küreselleşme bizi kültürlerin pazara tabi olduğu ve hiyerarşik bir çerçeveye yerleştirildiği standartlaşmış bir dünya felaketine götürmektedir. Kültürün endüstriyelleşmesini destekleyen ikinci görüşe göre ise, küreselleşme özellikle yerel kültürün gelişmesi için yeni bir fırsattır. Çeşitli ülkelerdeki farklı yaklaşımlara ve somut bazı olaylara yer veren bu çalışma, kültür politikalarının çağdaş dünyadaki geleceği üzerine bilimsel bazı gözlemleri açıklamayı ve gittikçe daha fazla tartışılan bu konuya yeni yaklaşımlar sunmayı amaçlıyor.
Type de document :
Ouvrage (y compris édition critique et traduction)
Liste complète des métadonnées

https://hal.umontpellier.fr/hal-03215705
Contributeur : Odile Hennaut Connectez-vous pour contacter le contributeur
Soumis le : lundi 3 mai 2021 - 14:58:46
Dernière modification le : lundi 11 octobre 2021 - 13:24:45

Identifiants

  • HAL Id : hal-03215705, version 1

Collections

Citation

Emmanuel Négrier, Lluís Bonet Agustí. Ulusal Kültürlerin Sonu mu? Çeşitlilik Sınavında Kültür Politikaları. stanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 187 p., 2015, 978-605-399-372-8. ⟨hal-03215705⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

19